ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ)

Κάθε ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τη νομοθεσία (άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004), για να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εξοπλισμού και των ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, ένα Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται:

  • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής.
  • Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής ή τροποποίησης κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.
  • Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας εξαιτίας φθοράς ή βλάβης του ηλεκτρολογικού υλικού.
  • Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η ή κάνει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό.
  • Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.

Ένα Πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
  • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων.