ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται η επιβολή προστίμων για κάθε είδους παράβασης που έχουν συντελεστεί στο ακίνητο.

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού παραβόλου μπορεί να εκδοθεί Άδεια Δόμησης ή αλλαγής χρήσεως για κατασκευές οι οποίες ανεγέρθησαν αρχικά χωρίς νόμιμη άδεια ή η χρήση τους άλλαξε χωρίς έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για Τακτοποίηση ή Νομιμοποίηση διαφέρουν αναλόγως της κατηγορίας στην οποία το αυθαίρετο εντάσσεται (Κατηγορία 1-5). Σε γενικές γραμμές είναι τα εξής:

  • Αν υπάρχει άδεια, τον αριθμό αδείας προκειμένου να αναζητηθούν τα εγκεκριμένα σχέδια στην πολεοδομία.
  • Προσωπικά στοιχεία.
  • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη.
  • Εξουσιοδότηση Μηχανικού.
  • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας.
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό.

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αρμόδιος μηχανικός από την ITC SA κάνει αυτοψία και αποτύπωση των κατασκευών, ελέγχει την νομιμότητα τους και προχωρεί στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα

Η Βεβαίωση Μηχανικού (Βεβαίωση μη Αυθαιρέτου) εκδίδεται υποχρεωτικά για κάποιο ακίνητο (κτήριο ή κτηριακή μονάδα) όταν αυτό μεταβιβάζεται σε άλλο ιδιοκτήτη.

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση είναι:

  • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ( κατά περίπτωση).
  • Διαθέσιμα εγκεκριμένα σχέδια του ακινήτου.
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας.