ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η μελέτη κλιματισμού (Συστήματα Θέρμανσης / Αερισμού / Ψύξης) έχει σκοπό την δημιουργία και διατήρηση συνθηκών άνεσης και υγιεινής σε όλους τους χώρους κτηρίων, κύριους και βοηθητικούς. Αντικείμενο των μελετών είναι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί, οι τεχνικές περιγραφές, και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες κεντρικού κλιματισμού με συστήματα VRV για όλες τις κατηγορίες κτηρίων.

Σε κάθε μελέτη κλιματισμού περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των θερμικών φορτίων για την λειτουργία σε περιόδους θέρμανσης.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των ψυκτικών φορτίων για την θερινή λειτουργία.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων και των αεραγωγών (εφόσον υφίστανται αεραγωγοί) και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (αντλίες θερμότητας, fan coils, κλιματιστικές μονάδες, ανεμιστήρες και μονάδες αερισμού, εξαερισμού και ανάκτησης θερμότητας, κυκλοφορητές κ.λπ.)
  • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
  • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
  • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης και μηχανοστασίου, σε περιπτώσεις συστημάτων κεντρικού κλιματισμού, ηλεκτρολογικά σχέδια κίνησης και αυτοματισμού, κατασκευαστικές λεπτομέρειες).