ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Για την σύνδεση οποιασδήποτε εγκατάστασης με το δίκτυο φυσικού αερίου απαιτείται να συνταχθεί ειδική μηχανολογική μελέτη φυσικού αερίου και να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια εταιρεία. Η παραπάνω απαίτηση ισχύει τόσο για υφιστάμενα κτήρια που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου όσο και για νέα κτίρια (υπό κατασκευή) που βρίσκονται εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων όπως αυτά προσδιορίζονται από την σχετική νομοθεσία, ανεξαρτήτως αν στην περιοχή υπάρχει ή όχι ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου.

Η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες σύνδεσης με το δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου συστήματος:

  • κεντρικής θέρμανσης για κτήρια κάθε τύπου (μονοκατοικία, πολυκατοικία, επαγγελματικοί χώροι, δημόσια κτήρια κλπ.),

και

  • ατομικής/αυτόνομης θέρμανσης, κουζίνας και θερμοσίφωνα αερίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ή συσκευών επαγγελματικής κουζίνας και μπόιλερ παραγωγής ζεστού νερού σε καταστήματα τροφίμων και μαζικής εστίασης

Σε κάθε μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τους υπολογισμούς που αφορούν τις σωληνώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκατάστασης
  • Αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις, κατακόρυφο αξονομετρικό διάγραμμα εγκατάστασης).