ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ITC SA αναλαμβάνει την μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εγκαταστάσεων σε κτιριακές εφαρμογές κάθε είδους.

Καλύπτουμε όλες τις φάσεις ενός έργου, από προμελέτη, μελέτη για έκδοση οικοδομικών ή άλλων αδειών, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής. Επιπλέον πραγματοποιούμε επίβλεψη ή/και διαχείριση της κατασκευής, με συνεχείς ελέγχους ποιότητας και προόδου.

Αναλυτικότερα οι μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων που αναλαμβάνονται είναι:

  • Εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, HVAC.
  • Εγκαταστάσεων καυσίμων φυσικού αέριου (αναλυτικότερα).

  • Εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης.

  • Eνεργειακής εκτίμησης κτιρίων. (αναλυτικότερα)
  • Ενεργητική πυροπροστασία (αναλυτικότερα).
  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός, κίνηση, υποσταθμοί μέσης τάσης).
  • Συστημάτων διαχείρισης δωματίων ξενοδοχείων, και ρύθμιση τους.
  • Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων.