ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η μελέτη πυροπροστασίας (ενεργητική και παθητική) και ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1988. Μέσω των εκτιμήσεων πυρασφάλειας αξιολογείται η καταλληλότητα, η αποτελεσματικότητα και η νομοθετική συμμόρφωση των υπαρχόντων συστημάτων πυροπροστασίας και παράλληλα, προτείνονται λύσεις για την τεχνική αναβάθμιση και την αποτελεσματική κάλυψη των υπό εξέταση περιοχών.

Η μελέτη πυροπροστασίας παρέχει καθοδήγηση και τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τα σταθερά και φορητά μέσα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στο στάδιο σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων ή επεκτάσεων. Το τελικό παραδοτέο της μελέτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική προδιαγραφή για την υποβολή προσφορών εγκατάστασης νέων σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας.

Η εταιρεία μας εκπονεί μελέτες Πυροπροστασίας για όλες τις κατηγορίες κτιρίων στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Τεχνική έκθεση με τους κανονισμούς που συνεκτιμήθηκαν, την περιγραφή του συστήματος, το πλήθος και το μέγεθος των συσκευών και στοιχείων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, προδιαγραφές και τρόπο εγκατάστασης.
  • Το τεύχος υπολογισμών που πρέπει να περιλαμβάνει τους υπολογισμούς όλων των στοιχείων της εγκαταστάσης (δίκτυο σωληνώσεων, δοχεία υπό πίεση, υδραυλικές αντλίες, συμπιεστές, ζώνες ανίχνευσης κλπ.).
  • Επιτόπιο έλεγχο της καλής λειτουργίας των μέσων πυρόσβεσης, παρέχοντας την απαιτούμενη από την Ελληνική Νομοθεσία τεκμηρίωση.
  • Σύνταξη Σχεδίων Εκκένωσης Εγκαταστάσεων, Σήμανσης Ασφαλείας και Οδεύσεων Διαφυγής