ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο ενεργειακός έλεγχος ορίζεται διεθνώς ως ο συστηματικός έλεγχος και ανάλυση της χρήσης και κατανάλωσης  ενέργειας  μιας  μονάδας,  ενός  κτιρίου,  ενός  συστήματος  ή μίας  επιχείρησης με στόχο τον προσδιορισμό της ποσότητας των ενεργειακών ροών και του δυναμικού βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης.

Απώτερος στόχος του ενεργειακού ελέγχου είναι η μελέτη και η πρόταση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λειτουργικού κόστους, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και θερμικής άνεσης του κτιρίου και η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Τα αποτελέσματα του Ενεργειακού Ελέγχου και οι εισηγήσεις των Ενεργειακών Ελεγκτών και Συμβούλων καταγράφονται σε έκθεση αναφοράς (energy audit report), η οποία παρουσιάζεται στους ιδιοκτήτες ή/και χρήστες του κτιρίου.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και όπως αναγράφεται στον Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η εξής:

  • Εισαγωγική επαφή:  αρχικά  ο  ενεργειακός  ελεγκτής  πρέπει  να  θέσει  το  πλαίσιο  των συμβουλευτικών υπηρεσιών του προς τον οργανισμό.
  • Εναρκτήρια συνάντηση: σε αυτό το βήμα καθορίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα που πρέπει  να  δοθούν  στον  ελεγκτή,  οι  απαιτήσεις  για  μετρήσεις  και  διαδικασίες  για  την εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού. Περαιτέρω θα γίνουν σαφείς συμφωνίες για την πρακτική  επίδοση  του  ενεργειακού  ελέγχου.  Αυτό  περιλαμβάνει  τον  καθορισμό  ενός προσώπου από την εταιρεία, υπεύθυνου για την υποστήριξη του ενεργειακού ελέγχου.
  • Συλλογή δεδομένων: ο ενεργειακός ελεγκτής πρέπει να συλλέξει δεδομένα σχετικά με κάθε σύστημα,  διεργασία  ή  εγκατάσταση  που  καταναλώνουν  ενέργεια  καθώς  και πληροφορίες  ποσοτικοποιημένων  παραμέτρων  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  κατανάλωση ενέργειας. Επίσης θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη τα τυχόν διαθέσιμα στοιχεία ενεργειακής απόδοσης από προηγούμενες αναλύσεις καθώς και τιμολόγια ενέργειας, έγγραφα σχετικά με  την  κατασκευή,  την  λειτουργία  και  την  συντήρηση  καθώς  και  σχετικά  οικονομικά δεδομένα.
  • Εργασία πεδίου (επιτόπου εργασία) : ο ενεργειακός ελεγκτής πρέπει να επιθεωρήσει το προς έλεγχο αντικείμενο με σκοπό την εκτίμηση της χρήσης ενέργειας και τον εντοπισμό των  περιοχών/διεργασιών  όπου  απαιτούνται  πρόσθετα  δεδομένα.  Πρέπει  επίσης  να αξιολογείται για την επίδραση στη κατανάλωση ενέργειας και στην απόδοση τόσο η ροή των  εργασιών  όσο  και  η    συμπεριφορά  των  χρηστών.
  • Ανάλυση: σε  αυτό  το  στάδιο,  ο  ενεργειακός  ελεγκτής  αξιολογεί  την  υφιστάμενη κατάσταση των επιδόσεων σχετικά με την ενέργεια. Καταρτίζει ενεργειακά ισοζύγια και επιμερίζει  τόσο  την  παροχή  όσο  και  την  χρήση  ενέργειας. Σε  αυτή  την  βάση,  ο ενεργειακός  ελεγκτής  συστήνει  προσεγγίσεις  για  την  βελτίωση  της  ενεργειακής απόδοσης.

Απολογιστική έκθεση. Η απολογιστική έκθεση του ενεργειακού ελεγκτή περιλαμβάνει:

  • μία περίληψη
  • γενικές πληροφορίες
  • την τεκμηρίωση  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  και  ένα  κατάλογο επιλογών για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με : i) προτάσεις και προγράμματα για την εφαρμογή  ii) υποθέσεις που έγιναν για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης iii) πληροφορίες για διαθέσιμες επιχορηγήσεις και εκπτώσεις  iv) κατάλληλη ανάλυση ωφελειών v) προτάσεις για διαδικασίες μετρήσεων και επαλήθευσης  για την εκτίμηση της εξοικονόμησης μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων vi) πιθανή αλληλεπίδραση με άλλες  προτεινόμενες προτάσεις και vii) συμπεράσματα
  • Τελική συνάντηση:  στην  τελική  συνάντηση  ο ενεργειακός  ελεγκτής  παρουσιάζει  τα συμπεράσματά του, επεξηγεί αυτά όπου είναι αναγκαίο και υποβάλει την έκθεσή του