ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 2:

Το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Για να είναι επιλέξιμo ένα ακίνητο (που μπορεί να είναι πολυκατοικία, μονοκατοικία ή και μεμονωμένο διαμέρισμα) πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.*

– Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

– Έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

-Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών:

Ατομικό
"Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης"
Οικογενειακό
"Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης"
Βασικό Ποσοστό ΕπιχορήγησηςΑύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνοΜέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
<10.000€<20000€60%5%70%
10000-15000€20000-25000€50%5%70%
15000-20000€25000-30000€40%5%70%
20000-25000€30000-35000€35%5%70%
25000-30000€35000-40000€30%5%50%
30000-35000€40000-45000€25%5%50%
35000-40000€45000-50000€0%0%0%

Δικαιολογητικά:

-Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης.

-Οικοδομική άδεια για το ακίνητο ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

-Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

-Οικονομικές προσφορές υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.

-Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

 

-Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2018, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

-Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

-Εφόσον η κατοικία χρησιμοποιείται από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται επιπρόσθετα:

-Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

-Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.