ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΥΤΟΝΟΜΩ:

Το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Για να είναι επιλέξιμo ένα ακίνητο (που μπορεί να είναι πολυκατοικία, μονοκατοικία ή και μεμονωμένο διαμέρισμα) πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.*

– Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.

– Έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

-Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών:

Ατομικό
Εισόδημα
Οικογενειακό
Εισόδημα
Βασικό Ποσοστό ΕπιχορήγησηςCOVID-19 premiumΕνεργειακό premiumΜέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
<10.000€<20000€65%10%10%85%
10000-20000€20000-30000€55%10%10%75%
20000-30000€30000-40000€50%10%10%70%
30000-50000€40000-70000€45%10%10%65%
50000-90000€70000-1200000€35%10%10%55%

Δικαιολογητικά:

-Δελτίο ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης.

-Οικοδομική άδεια για το ακίνητο ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.

-Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας).

-Οικονομικές προσφορές υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονομώ αυτονομώ.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ αυτονομώ.

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου.

-Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονομώ αυτονομώ.

-Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) για το οικονομικό έτος 2019, του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.

-Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).

-Εφόσον η κατοικία χρησιμοποιείται από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται επιπρόσθετα:

-Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.

-Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.