ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

H ITC SA παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων και ιδιωτών μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων (Horizon 2020) ή εθνικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ).

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ITC SA ως Σύμβουλος Επενδύσεων είναι οι εξής:

  • Εξεύρεση βέλτιστων προγραμμάτων χρηματοδότησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης.
  • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης (επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ).
  • Σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και του φακέλου υποβολής για την ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης καθώς επίσης και σύνταξη τεχνικών μελετών και προμελετών για τα κτήρια, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Πλήρης διαχείριση του εκάστοτε έργου με καθολική τεχνική υποστήριξη σε όλες τις φάσεις υλοποίησης (μελέτη, έκδοση αδειών όπου απαιτείται, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, ολοκλήρωση του έργου και τελική εκταμίευση της χρηματοδότησης)