ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκέτου, αρ. 25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (Δείτε την πρόσκληση) read more →

02 Ιούν 2017
0 Comment

SEAROUTES

Το έργο SEAROUTES, στο οποίο η ITC επίσης συμμετείχε, στοχεύει στην δημιουργία νέας εταιρίας η οποία θα εκμεταλλευτεί εμπορικά τα προϊόντα που έχουν προκύψει από δύο έργα ΕΠΕΤ (συγχρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΤ έργα που εντάχθηκαν στο Β’ ΚΠΣ), του έργου «ΣΚΙΡΩΝ» και του έργου «ΝΗΡΕΑΣ» καθώς και του προγράμματος ENVIWAVE που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.. read more →

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Στόχος του έργου ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου περιβάλλοντος εκμετάλλευσης των διαφόρων αντικειμένων που θα έχουν επιλεχθεί από τα μουσεία που συμμετέχουν. Το περιβάλλον του «εικονικού» μουσείου θα εξυπηρετεί πολιτιστικούς, ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Οι χρήστες μπορεί να είναι τόσο ερευνητές, όσο και σπουδαστές.. read more →

ADAPT Α – 1997 GR – 544

Τo έργο ADAPT Α – 1997  GR – 544 στο οποίο συμμετείχε η ITC ως φορέας, είχε σαν στόχο την κατάρτιση ομάδων παραγωγών και στελεχών γεωργικών επιχειρήσεων σε θέματα οικολογικής καλλιέργειας, βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων κ.λ.π. Επίσης στόχευε στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη διασύνδεση των βασικών φορέων της γεωργικής.. read more →

ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ

Η ITC συμμετείχε σαν φορέας στο έργο ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ με θέμα την  παραλληλοποίηση μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Σαν αποτέλεσμα του έργου αυτού το μοντέλο ΣΚΙΡΩΝ λειτουργεί πλέον επιχειρησιακά στην ΕΜΥ. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας η ΙΤC συμμετείχε στο έργο ΠΟΣΕIΔΩΝ του Ε.Κ.Θ.Ε. σαν υπεργολάβος της Νορβηγικής εργολήπτριας εταιρείας OCEANOR ASA υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου.. read more →