ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική  Γενική Συνέλευση την 1η Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκέτου, αρ. 25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. prosklisi g.s 2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική  Γενική Συνέλευση την 24ην Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκέτου, αρ. 25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  PROSKLISI_GS_2018_ITC.

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: – στο λιανικό εμπόριο – στην παροχή υπηρεσιών εστίασης – στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Προϋπολογισμός της Δράσης 60 εκατ. ευρώ για το σύνολο των.. read more →

ΕνΑΒιΦωτ

Το έργο έχει ως αντικειμενικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος (με τη μορφή εργαστηριακού πρωτοτύπου) το οποίο θα επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση φανών LED στα φορτηγά οχήματα, με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος, με τρόπο ενεργειακά βιώσιμο. Συγκεκριμένα, το προϊόν που πρόκειται να αναπτυχθεί θα αυξάνει εικονικά την κατανάλωση των φανών LED σε.. read more →

Συμμετοχή του Κέντρου Καινοτόμων Τεχνολογιών στο OPERANDUM

  OPERANDUM : Ανοιχτά εργαστήρια μελέτης φυσικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών   Τα σοβαρά υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν μεγάλες επιπτώσεις σε περιοχές της Ευρώπης και προκαλούν προβληματισμό παγκοσμίως. Η επιστημονική μελέτη τέτοιων φαινομένων είναι περίπλοκη και η πρόοδος στην σχετική γνώσησημειώνεται μέσω της εξέλιξης στις μεθόδους απόκτησης δεδομένων και πρόγνωσης, που είναι χρήσιμες για παρεμβάσεις με πραγματικά σενάρια. Η χρήση λύσεων βασιζόμενων σε φυσικές παρεμβάσεις (NBS) για την.. read more →

Πρόγνωση καιρού και θάλασσας για την ENI S.P.A

Η εταιρία ITC AE στις 15/7/17 κέρδισε διεθνή διαγωνισμό της Πετρελαϊκής εταιρίας ENI S.P.A. Ιταλίας για την παροχή  πρόγνωσης καιρού και θάλασσας σε 14 περιοχές ενδιαφέροντος της εταιρίας σε όλο τον κόσμο. Η ΕΝΙ θα λαμβάνει τα δεδομένα πρόγνωσης και θα τα εισάγει σε δικά της εργαλεία λογισμικού και προσομοίωσης που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για τη διαχείριση.. read more →

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αλκέτου, αρ. 25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (Δείτε την πρόσκληση) read more →

02 Ιούν 2017
0 Comment

SEAROUTES

Το έργο SEAROUTES, στο οποίο η ITC επίσης συμμετείχε, στοχεύει στην δημιουργία νέας εταιρίας η οποία θα εκμεταλλευτεί εμπορικά τα προϊόντα που έχουν προκύψει από δύο έργα ΕΠΕΤ (συγχρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΤ έργα που εντάχθηκαν στο Β’ ΚΠΣ), του έργου «ΣΚΙΡΩΝ» και του έργου «ΝΗΡΕΑΣ» καθώς και του προγράμματος ENVIWAVE που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.. read more →

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Στόχος του έργου ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ενιαίου περιβάλλοντος εκμετάλλευσης των διαφόρων αντικειμένων που θα έχουν επιλεχθεί από τα μουσεία που συμμετέχουν. Το περιβάλλον του «εικονικού» μουσείου θα εξυπηρετεί πολιτιστικούς, ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς και απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Οι χρήστες μπορεί να είναι τόσο ερευνητές, όσο και σπουδαστές.. read more →

ADAPT Α – 1997 GR – 544

Τo έργο ADAPT Α – 1997  GR – 544 στο οποίο συμμετείχε η ITC ως φορέας, είχε σαν στόχο την κατάρτιση ομάδων παραγωγών και στελεχών γεωργικών επιχειρήσεων σε θέματα οικολογικής καλλιέργειας, βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων κ.λ.π. Επίσης στόχευε στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τη διασύνδεση των βασικών φορέων της γεωργικής.. read more →

ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ

Η ITC συμμετείχε σαν φορέας στο έργο ΕΠΕΤ-ΙΙ ΣΚΙΡΩΝ με θέμα την  παραλληλοποίηση μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Σαν αποτέλεσμα του έργου αυτού το μοντέλο ΣΚΙΡΩΝ λειτουργεί πλέον επιχειρησιακά στην ΕΜΥ. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας η ΙΤC συμμετείχε στο έργο ΠΟΣΕIΔΩΝ του Ε.Κ.Θ.Ε. σαν υπεργολάβος της Νορβηγικής εργολήπτριας εταιρείας OCEANOR ASA υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου.. read more →