Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση εδώ.