Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση εδώ.